Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

 w dniu 1 sierpnia 2016 r. zakończono powtórną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy , w ramach następującej kategorii interwencji:

115 – Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do

zatrudnienia,  rozwoju  kariery  zawodowej,  godzenia  życia  zawodowego  i  prywatnego,  a  także promowanie równego wynagrodzenia za taką samą pracę.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  640 594,00 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  755 506,00 PLN.

Etap powtórnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 2 wnioski.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  640 594,00 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  755 506,00 PLN.

 

Załącznik stanowi tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji wstępnej.