Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra w terminie 2 maja 2016 r. – 9 maja 2016 r.
  2. w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.
Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką. (O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK.) Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);
II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;
V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.
 
Całkowita kwota środków w ramach konkursu wynosi: 5 882 353,00 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:
  1. maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 85%;
  2. maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi – 95%.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, tel. 68 456 56 04, efs@wup.zgora.pl

Załączniki

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu