Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach RPO - Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport
w następujących Działaniach :

­    Działanie 5.1 Transport drogowy
­    Działanie 5.2 Transport kolejowy

 

Decyzją Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 z dnia 23 lutego 2016 roku termin składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport ulega wydłużeniu do dnia 14 marca 2016 roku.

 

A.    Przedmiot naboru
Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.
Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do oceny projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport w zakresie Działania 5.1 Transport drogowy i/lub Działania 5.2 Transport kolejowy.
Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zamieszczonym na stronie internetowej www.lubuskie.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz stronie www.rpo.lubuskie.pl Instytucji Zarządzającej RPO - Lubuskie 2020.

 

B.    Warunki dotyczące wnioskodawców
Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
a)    korzysta z pełni praw publicznych;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c)    nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    posiada wykształcenie wyższe branżowe (przynajmniej tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny);
e)    posiada wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie w zakresie oceny projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013,
lub finansowanych ze środków krajowych oraz tematyki określonej w Osi Priorytetowej
5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach Działania 5.1 Transport drogowy i/lub Działania 5.2 Transport kolejowy;  

Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej RPO-L2020, albo instytucji horyzontalnej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.

C.    Wymagane dokumenty
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1)    Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
2)    Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie w ocenie wniosków (w tym informacja o liczbie ocenionych wniosków w danym zakresie ), uprawnienia w ramach danego obszaru, w tym udokumentowane doświadczenie w obszarze, do którego aplikuje kandydat/ka.
3)    Oświadczenie kandydata na eksperta w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
4)    Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
5)    Oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

D.    Forma i termin złożenia dokumentów
Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 wraz
z załącznikami należy składać w terminie od dnia 29 stycznia 2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze lub wysłać pocztą. Kancelaria Ogólna przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00 i wtorek-piątek 7.30-15.30. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków wymienionych w punktach A – C pozostawia się bez rozpatrzenia. Możliwe jest jednokrotne uzupełnienie wniosku zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020
W ramach Osi Priorytetowej 5
Działanie 5.1 i/lub Działanie 5.2
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Podgórna 7
 65-057 Zielona Góra

E.    Proces wyboru Kandydata na eksperta
Wybór kandydatów na ekspertów realizowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną
przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
Wybór kandydatów na ekspertów przebiegać będzie w dwóch etapach:
a)    I etap - ocena formalna wniosku wraz z załącznikami (na tym etapie oceny kandydat ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku),
b)    II etap – rozmowa kwalifikacyjna i/lub przeprowadzenie testu kompetencyjnego i/lub przeprowadzenie innej formy weryfikacji wiedzy i umiejętności dla osób, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. W trakcie II etapu ocena dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:
- znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
- znajomość zasad analizy finansowej, ekonomicznej.
- znajomość obowiązujących dokumentów oraz regulacji prawnych dotyczących tematyki określonej w Osi Priorytetowej 5 Transport w ramach Działania 5.1 Transport drogowy i/lub Działania 5.2 Transport kolejowy.
- umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do oceny projektów.

O wyniku każdego etapu oceny, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.
Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym może zdecydować o rezygnacji z II etapu oceny na podstawie notatki sporządzonej przez Komisję. W takim przypadku wpis na listę kandydatów na ekspertów uzyskują wszystkie osoby, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Jednocześnie IZ RPO - L2020 informuje, iż nie zwraca dokumentów kandydatów, którzy nie spełnili wszystkich wymagań określonych w procedurze naboru kandydatów na ekspertów.

F.    Kontakt
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 173 lub w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra, pok. nr B.1.4.

G.    Załączniki
1)    Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020


2)    Wniosek kandydata na eksperta (stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu wymienionego w pkt 1)


3)    Wzory oświadczeń:
- w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020


- zgoda na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020


- oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

 

- karta oceny formalnej

 

- wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów

 

- oświadczenie o bezstronności

 

- ogłoszenie