Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach RPO - Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura.

Decyzją Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 z dnia 16 maja 2016 roku termin składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura ulega wydłużeniu do dnia 23 maja 2016 roku.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura w następujących Działaniach[1]:

 

 • Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom
 • Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
 • Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

 

 1. Przedmiot naboru

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do oceny projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura w zakresie Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom i/lub Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego i/lub 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie procedowania z ekspertami
oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
, zamieszczonym na stronie internetowej www.lubuskie.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz stronie www.rpo.lubuskie.pl Instytucji Zarządzającej RPO - Lubuskie 2020.

 

 1. Warunki dotyczące wnioskodawców

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe branżowe (przynajmniej tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny) i/lub doświadczenie zawodowe w przedmiotowym zakresie tematycznym;
 5. posiada wiedzę i umiejętności i/lub doświadczenie w zakresie oceny projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013,
  lub finansowanych ze środków krajowych oraz tematyki określonej w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom i/lub Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego i/lub 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu;

 

Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej RPO-L2020, albo instytucji horyzontalnej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

 1. Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie w ocenie wniosków (w tym informacja o liczbie ocenionych wniosków w danym zakresie[2] - jeżeli dotyczy), uprawnienia w ramach danego obszaru, w tym udokumentowane doświadczenie w obszarze, do którego aplikuje kandydat/ka.
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 4. Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 5. Oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

 1. Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 wraz
z załącznikami należy składać w terminie od dnia 29 kwietnia 2016 roku do dnia 16 maja 2016 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze lub wysłać pocztą. Kancelaria Ogólna przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00 i wtorek-piątek 7.30-15.30. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku
do rozpatrzenia decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Możliwe jest jednokrotne uzupełnienie wniosku zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020

W ramach Osi Priorytetowej 4

Działanie 4.1 i/lub Działanie 4.4 i/lub Działanie 4.5

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Podgórna 7

 65-057 Zielona Góra

 

 1. Proces wyboru Kandydata na eksperta

Wybór kandydatów na ekspertów realizowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną
przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Wybór kandydatów na ekspertów przebiegać będzie w dwóch etapach:

 1. I etap - ocena formalna wniosku wraz z załącznikami (na tym etapie oceny kandydat ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku),
 2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna i/lub przeprowadzenie testu kompetencyjnego i/lub przeprowadzenie innej formy weryfikacji wiedzy i umiejętności dla osób, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. W trakcie II etapu ocena dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:
 • znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 • znajomość zasad analizy finansowej, ekonomicznej.
 • znajomość obowiązujących dokumentów oraz regulacji prawnych dotyczących tematyki określonej w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom i/lub Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego i/lub 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu.
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do oceny projektów.

 

O wyniku każdego etapu oceny, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej / testu kompetencyjnego / innej formy weryfikacji wiedzy (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym może zdecydować o rezygnacji z II etapu oceny na podstawie notatki sporządzonej przez Komisję. W takim przypadku wpis na listę kandydatów na ekspertów uzyskują wszystkie osoby, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Jednocześnie IZ RPO - L2020 informuje, iż nie zwraca dokumentów kandydatów, którzy nie spełnili wszystkich wymagań określonych w procedurze naboru kandydatów na ekspertów.

 

 1. Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 173 lub w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra, pok. nr B.1.4.

 

 1. Załączniki
 1. Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
 2. Wniosek kandydata na eksperta (stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu wymienionego w pkt 1),
 3. Wzory oświadczeń:
 • w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
 • zgoda na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
 • oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

Poniżej załączniki do naboru:

1)    Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

2)    Wniosek kandydata na eksperta (stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu wymienionego w pkt 1)

3)    Wzory oświadczeń:
- w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

- zgoda na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

- oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów wer. jednolita

Karta oceny formalnej wer. jednolita

Oświadczenie o bezstronności wer. jednolita

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów


[1] Istnieje możliwość złożenia dokumentów przez kandydata na eksperta w ramach poszczególnych Działań: 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, tzn. kandydatem na eksperta można zostać w ramach jednego Działania, dwóch lub trzech Działań jednocześnie.

[2] Należy przedstawić dokumentację świadczącą o liczbie ocenionych wniosków, np. wykaz ocenionych wniosków w danym zakresie, podpisany przez osobę zlecającą ocenę wniosku lub przykładowo umowę w zakresie oceny wniosku wraz
z potwierdzeniem dokonania oceny.