Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020  ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 w ramach Osi  Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

w następujących Działaniach/Poddziałaniach:

 • Działanie 1.1 Badania i innowacje. Badania i rozwój oraz komercjalizacja prac B+R (tylko badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe); inwestycje w infrastrukturę B+R (w tym w parkach technologicznych), transfer technologii, współpraca między jednostkami badawczymi, naukowymi a przedsiębiorstwami,
 • Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw (w tym profesjonalizacja IOB, inkubowanie przedsiębiorczości, bony na innowacje, promocja przedsiębiorczości i innowacji),
 • Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych. Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw w tym gospodarka terenami inwestycyjnymi/tworzenie stref inwestycyjnych,
 • Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP. Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw (w tym promocja przedsiębiorczości i innowacji, promocja gospodarcza). Rozwój potencjału eksportowego firm  (internacjonalizacja firm, strategie eksportowe),
 • Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw (w tym wdrażanie innowacji procesowych i produktowych), eksperymentalne prace rozwojowe oraz komercjalizacja i wdrażanie wyników prac B+R;

W ramach Działania 1.1 Badania i innowacje i Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, podczas drugiego etapu wyboru ekspertów kandydat zostanie poproszony o wskazanie
na co najmniej jedną z inteligentnych specjalizacji województwa:

 • innowacyjny przemysł,
 • zdrowie i jakość życia,
 • zielona gospodarka.

Przedmiot naboru

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do oceny projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje w zakresie Działania 1.1 Badania i innowacje i/lub Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości i/lub Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych i/lub Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP i/lub Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zamieszczonym na stronie internetowej www.lubuskie.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz stronie www.rpo.lubuskie.pl Instytucji Zarządzającej RPO - Lubuskie  2020.

 

Warunki dotyczące wnioskodawców

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe (przynajmniej tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny);
 5. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w ramach danej Osi Priorytetowej i/lub w zakresie oceny projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013,
  lub finansowanych ze środków krajowych oraz tematyki określonej w Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje i/lub Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości i/lub Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych i/lub Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP i/lub Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Preferowane będzie posiadanie przynajmniej 3 letniego doświadczenia w pracy naukowej w instytucji naukowej lub badawczo-rozwojowej w obszarze, do którego aplikuje kandydat/ka i/lub przynajmniej 5 letniego doświadczenia w pracy w sferze komercyjnej/działalności gospodarczej w obszarze, do którego aplikuje kandydat/ka.

Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej RPO-L2020, albo instytucji horyzontalnej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie w ocenie wniosków (w tym informacja o liczbie ocenionych wniosków w danym zakresie, uprawnienia w ramach danego obszaru, w tym udokumentowane doświadczenie w obszarze, do którego aplikuje kandydat/ka.
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 4. Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 5. Oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020 wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia 23 do dnia 30 września 2016 roku osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze lub wysłać pocztą.

Kancelaria Ogólna przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach:

 • poniedziałek 8.00-16.00
 • wtorek-piątek 7:30-15:30.

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Możliwe jest jednokrotne uzupełnienie wniosku zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO - Lubuskie 2020

W ramach Osi Priorytetowej 1

Działanie 1.1 i/lub Działanie 1.2 i/lub Działanie 1.3 i/lub Działanie 1.4 i/lub Poddziałanie 1.5.1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Podgórna 7

 65-057 Zielona Góra

 

Proces wyboru Kandydata na eksperta

Wybór kandydatów na ekspertów realizowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Wybór kandydatów na ekspertów przebiegać będzie w dwóch etapach:

 1. I etap - ocena formalna wniosku wraz z załącznikami (na tym etapie oceny kandydat ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku),
 2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna i/lub przeprowadzenie testu kompetencyjnego i/lub przeprowadzenie innej formy weryfikacji wiedzy i umiejętności dla osób, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. W trakcie II etapu ocena dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:
 • znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
 • znajomość obowiązujących dokumentów oraz regulacji prawnych dotyczących tematyki określonej w Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje i/lub Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości i/lub Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych i/lub Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP i/lub Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne. W ramach Działania 1.1 Badania
  i innowacje i Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, kandydat zostanie poproszony również o wskazanie na co najmniej jedną
  z inteligentnych specjalizacji województwa:
 • innowacyjny przemysł,
 • zdrowie i jakość życia,
 • zielona gospodarka.
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do oceny projektów.

 

O wyniku każdego etapu oceny, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ) może zdecydować o rezygnacji z II etapu oceny na podstawie notatki sporządzonej przez Komisję. W takim przypadku wpis na listę kandydatów na ekspertów uzyskują wszystkie osoby, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. W przypadku przedłożenia dokumentów świadczących o tym iż, kandydat
jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dyrektor DIZ również może podjąć decyzję o rezygnacji z II etapu oceny. Dyrektor DIZ może podjąć decyzję o rezygnacji z II etapu oceny w stosunku do kandydatów również w innych uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie IZ RPO - L2020 informuje, iż nie zwraca dokumentów kandydatów, którzy nie spełnili wszystkich wymagań określonych w procedurze naboru kandydatów na ekspertów.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod numerem telefonu (68) 45 65 583

lub w siedzibie

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Chrobrego 5,
65-043 Zielona Góra,
pok. nr B.1.13.

Załączniki

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

Wniosek kandydata na eksperta (stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu wymienionego w pkt 1),

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy wyborze kandydata/ki na eksperta.

Wzory oświadczeń: