Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - OP 6, 7, 8

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 dla:

1. Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy w ramach Działań:

 • 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
 • 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia,
 • 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
 • 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP,
 • 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia,
 • 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy,

2. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna.
3. Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja.

A. Przedmiot naboru

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do obszaru/Osi Priorytetowejktórej dotyczyło zgłoszenie. Wniosek można złożyć na dowolną liczbę osi lub działań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz stronie www Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020.

B) Warunki dotyczące wnioskodawców

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, w tym ważny certyfikat uprawniający do dokonywania oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
e) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej RPO-L2020 albo instytucji horyzontalnej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020.

C. Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, przy czym we wniosku w pkt 5 należy obligatoryjnie umieścić informację o zakończeniu kursu i posiadaniu aktualnych uprawnień do dokonywania oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, uprawnienia w ramach danego obszaru.
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
 4. Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

D. Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 wraz z załącznikami należy składaćw terminie od 29 maja 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze lub wysłać pocztą. Kancelaria Ogólna przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałek 8.00-16.00). W przypadku składania dokumentówza pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020

W ramach Osi Priorytetowej nr: 6, 7, 8

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Podgórna 7

 65-057 Zielona Góra

E. Proces wyboru Kandydata na eksperta

Wybór kandydatów na ekspertów realizowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Wybór kandydatów na ekspertów przebiegać będzie w dwóch etapach:

a) I etap - ocena formalna wniosku wraz z załącznikami,
b) II etap –rozmowa kwalifikacyjna z osobami, których wnioski przeszły pozytywnie I etap oceny. W trakcie II etapu ocena dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:

 • Znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 • Znajomość obowiązujących dokumentów dotyczących obszaru, którego dotyczy zgłoszenie,
 • Umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do oceny projektów.

O wyniku każdego etapu oceny, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnymmoże zdecydować o rezygnacji z II etapu oceny na podstawie notatki sporządzonej przez Komisję. W takim przypadku wpis na listę kandydatów na ekspertów uzyskują wszystkie osoby, których wnioski przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

F. Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 258 lub w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra,pok. nr B.5.

G. Załączniki

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Wniosek kandydata na eksperta OP 6, 7, 8

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów-OP 6, 7, 8