Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17

Szanowni Państwo,

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
– projekty realizowane poza formułą ZIT (konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

DOKUMENTACJA KONKURSOWA