Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 stycznia 2017 r. i zakończy się 30 stycznia 2017 r.

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości,

II typ projektu - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania),

67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

72 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna i/lub pomoc de minimis.

W ramach konkursu mogą wystąpić projekty generujące dochód.

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po dniu złożenia wniosku w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości wynosi:

16 000 000,00 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 600 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw/podmiotów innych niż MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85%, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć co do zasady z zastosowaniem metody luki w finansowaniu i nie może on przekraczać wartości maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy dla tego projektu wynikającej z zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są:

  • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), które rozpoczynają lub prowadzą działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe.
  • partnerstwa[2] /zrzeszenia MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, status przedsiębiorstwa badany jest podczas oceny projektu oraz poddawany jest ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).
  • uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe - w rozumieniu ustawy 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.).
 

[1] Przy rozstrzyganiu konkursu i podpisywaniu umów brany będzie pod uwagę aktualny limit środków w oparciu o aktualny kurs euro

[2] W rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. UWAGA: Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą również być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1).