Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowych naborów wniosków w lipcu br. w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych, nieplanowanych w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017, konkursów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Typ I Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno - ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).

Pierwszy z konkursów zostanie ogłoszony na kwotę ok. 20 mln zł i obejmuje inwestycje sieciowe (w tym również kompleksowe), natomiast drugi na kwotę ok. 10 mln zł dla inwestycji w oczyszczalnie ścieków. Ogłoszenie konkursów nastąpi 25 lipca br., z terminem naboru od 27 sierpnia do 4 września br.

Ostateczne kwoty naborów dla przedmiotowego Działania będą  uzależnione od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursów.