Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie do konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, I typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”

UWAGA!

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, iż w dniu 4 października 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu.

W dniu 4 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” (I typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”), w ramach kategorii interwencji 52 – „Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem”.

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 zmiany dotyczącej kryterium merytorycznego specyficznego „Wpływ realizacji projektu na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy”.

Zgodnie z pierwotnie przyjętą przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 definicją, celem kryterium jest premiowanie projektów, które w jak największym stopniu zaspokoją zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego. Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu zaspokojone zostanie w 100% zapotrzebowanie na liczbę miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego w skali gminy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena tego kryterium odbywa się na podstawie algorytmu: [B]/[A] *100%, gdzie [A] oznacza średnią liczbę urodzeń dzieci w gminie za poszczególne lata kalendarzowe obejmujące 5 lat wstecz poprzedzające rok ogłoszenia konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym, natomiast [B] oznacza liczbę dostępnych, w wyniku realizacji projektu, miejsc w placówce/ placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie.

Po analizie stwierdzono, że w takiej formie wynik algorytmu nie obrazuje celu kryterium, tj. nie wskazuje w jakim stopniu realizacja projektu zaspokaja zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego.

W celu dokonania właściwej oceny tego kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 przedstawi Komitetowi Monitorującemu RPO-L2020 zmianę w algorytmie definicji zmiennej [A] i [B].

Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 ostatecznej wersji ww. kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 ponownie ogłosi konkurs dla I typu projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.