Przejdź do komentarzy

Ocena projektów pod kątem dostępności

 Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy Zasadę równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 Ocena projektu

Poradnik ministerstwo rozwoju wersja interaktywna

Wytyczne zasady rowności szans