Przejdź do komentarzy

Ocena merytoryczna w tym ocena środowiskowa wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Szanowni Państwo,
W dniu 3 sierpnia 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna w tym ocena środowiskowa wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa Oś Priorytetowa 4 -  Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tyś. RLM do 10 tyś. RLM, zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK).

W ramach I rundy konkursowej wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie. Złożony projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną w tym ocenę środowiskową, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) w tym ocenie środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania projektu złożonego w ramach I rundy konkursowej wynosi 2 584 119,34 PLN (w tym środki z EFRR w kwocie 2 584 119,34 PLN).

Alokacja przeznaczona na ww. konkurs wynosi 86 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (8 600 000,00 PLN).

Lista wniosków pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej w tym środowiskowej w ramach rundy I konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16