Przejdź do komentarzy

O wdrażaniu gorzowskiego ZIT-u

Podczas wizyty w Gorzowie Wlkp. 10 stycznia marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z włodarzami miasta, wiceprezydentami: Agnieszką Surmacz oraz Radosławem Sujakiem. Rozmowa dotyczyła wdrażania ZIT Gorzów oraz realizacji projektów w ramach RPO Lubuskie 2020. - ZIT gorzowski to jest kwota 49 mln euro. Wdrażamy w tej chwili już na poziomie ponad 63%. Tyle umów jest  podpisanych. To jest potężna kwota, to się wszystko dzieje, te inwestycje są realizowane – powiedziała marszałek.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działania w ramach ZT Gorzów przeznaczono 49 mln euro. Podpisano już 31 umów na kwotę 132,87 mln zł, co stanowi 64,49 % alokacji w ramach ZIT. - Jeżeli chodzi o środki w ramach ZIT mocno przyśpieszamy z podpisywaniem umów i realizacją inwestycji. Tylko i wyłącznie w roku 2018 w budżecie miasta na całość inwestycji mamy przeznaczone 270 mln zł. To duża zasługa udziału środków europejskich  - wyjaśnił wiceprezydent Radosław Sujak.

Ogółem miasto Gorzów jest beneficjentem 16 projektów o wartości 201,7 mln zł (wkład UE 127,3 mln zl)

Przykłady:

- „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” – wartość projektu 44 000 000 PLN (wkład UE 26 178 536,28 PLN);

- „Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” – wartość projektu 70 334 707,90 PLN (wkład UE 28 879 108,42 PLN).

Natomiast na terenie miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski realizowanych jest 51 projektów o wartości 410,2 mln zł (wkład UE 240,5 mln zł)

Przykłady:

- „Innowacyjny w skali świata hydrozespół o zwiększonej sprawności produkcji energii, jako wynik własnych prac badawczo-rozwojowych” PMS POLSKA sp. z o.o. – wartość projektu 11 066 787,26 PLN (wkład UE 5 787 017,01 PLN);

- „Budowa hali produkcyjnej i zakup linii technologicznej w Gorzowie Wlk. celem wdrożenia wyników prac B+R w postaci kanapek z ekspandowanego ziarna” WITPOL sp. z o.o. – wartość projektu 12 299 200,50 PLN (wkład UE 4 547 507,50 PLN);

- „Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego” ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM – wartość projektu 17 488 458,68 PLN (wkład UE 14 865 189,88PLN);

Ponadto jednostki tworzące związek ZIT MOF Zielonej Góry w wyniku aplikowania o środki na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursach w ramach Poddziałań niededykowanych ZIT-om zawarły w ramach RPO-L2020 7 umów o łącznej wartości środków Unii Europejskiej: 19,3 mln zł. Przy czym jedna z umów dot. e-usług obejmowała wszystkie jednostki wchodzące w skład MOF GW - poniżej wskazano tę umowę w odniesieniu do każdej z tych gmin z podziałem środków przypadającym na każdą z nich.

-  Miasto Gorzów Wlkp. z alokacji spoza ZIT podpisało 4 umowy na kwotę 17 986 455,88 PLN (e-usługi 2 umowy: 8 138 189,00 PLN; niska emisja 9 000 000,00 PLN; aktywna integracja społeczna 848 266,88 PLN)

- Gmina Bogdaniec z alokacji spoza ZIT zawarła 1 umowę na kwotę 109 990,00 PLN (e-usługi)

- Gmina Deszczno z alokacji spoza ZIT zawarła 2 umowy na kwotę 361 727,99 PLN (e-usługi 109 990,00 PLN, aktywna integracja społeczna 251 737,99 PLN)

- Gmina Kłodawa z alokacji spoza ZIT zawarła 1 umowę na kwotę 109 990,00 PLN (e-usługi)

- Gmina Santok z alokacji spoza ZIT zawarła 1 umowę na kwotę 644 609,40 PLN (ratownictwo przeciwpożarowe)