Przejdź do komentarzy

Nowy wzór dokumentu nr 5 dla Poddziałania 1.5.1.

Szanowni Państwo,

 W związku z wejściem w życie w dniu 11 marca 2016 r. nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w paczce Dokumentacja konkursu dla Poddziałania 1.5.1 - II. Załączniki i oświadczenia zamieszczony został obowiązujący nowy wzór dokumentu nr 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z Instrukcją jego wypełniania (dokument nr 5a).

Wnioskodawcy, którzy złożyli już wniosek o dofinansowanie i do dokumentacji aplikacyjnej dołączyli Formularz informacji… wypełniony na poprzednim wzorze, na etapie weryfikacji wstępnej lub oceny formalnej będą proszeni o dostarczenie dokumentu wypełnionego na nowym, obowiązującym wzorze.