Przejdź do komentarzy

Nowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym

23 sierpnia br. członek zarządu Alicja Makarska wzięła udział w zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska”. Rozbudowa drogi wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych pomiędzy Iłową, a projektowaną autostradą A18 oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku.

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Iłowej Paweł Lichtański, radny województwa Tadeusz Pająk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder oraz przedstawiciel Wykonawcy robót - SKANSKA S.A.

Całkowita wartość projektu to 6,3 mln zł, a wartość dofinansowania 5,8 mln zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Przedsięwziecie dotyczyło rozbudowy drogi wojewódzkiej klasy technicznej Z nr 296 w miejscowości Iłowa o długości ok. 1,9 km, w ramach której wykonano przebudowę jezdni drogi głównej, zjazdów indywidualnych i publicznych, obiektu mostowego nad rzeką Czerna Mała oraz budowę chodników i zatok autobusowych, jak również budowę kompleksowego odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej).  

Przypomnijmy, 7.10.2016 r. podpisana została decyzja o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono w listopadzie 2012 r.

 

Data podpisania umowy: 19.04.2016 r.

 

Data zakończenia: 17.07.2017 r.

 

Wartość kontraktu: 5 989 304,74 zł

 

Zakres szczegółowy inwestycji obejmował:

- rozbiórkę istniejącej jezdni bitumicznej,

- budowę nowej jezdni bitumicznej,

-  rozbiórkę istniejących chodników,

- budowę nowych ciągów pieszych,

- budowę zatok autobusowych (4 sztuki),

- remont obiektu mostowego nad rzeką Czerna Mała,

- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,

- budowę drogi dojazdowej z materiału kamiennego,

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na posesje i drogi wewnętrzne,

- budowę poboczy (za krawężnikiem) i skarp wyłożonych humusem z obsianiem trawą,

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- wycinkę drzew i krzewów,

- rozebranie ogrodzeń w istniejącym pasie drogowym.

Z projektowaną drogą wojewódzką nr 296 krzyżują się drogi gminne (klasa techniczna L) oraz drogi wewnętrzne.

 

Autor: Małgorzata Tramś-Zielińska, Biuro Prasowe