Przejdź do komentarzy

NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2018

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna
dla Działania
10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

W ramach kategorii interwencji:

121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

122- ewaluacja i badania

123 – informacja i komunikacja

Informacje o naborze

Oś priorytetowa

10. Pomoc Techniczna

Działanie

10.1. Pomoc Techniczna

Poziom dofinansowania

85,00 %

Budżet naboru [PLN]

23 250 000,00

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 grudnia 2017 r. i zakończy się 31 stycznia 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 tj.

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

- Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 

 

Załączniki:

1. Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

2. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020;

3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności;

4. Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej;

5. Plan finansowy do Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020;

6. Oświadczenie o zgodności projektu z polityką zatrudnienia;

7. Oświadczenie o zgodności projektu z polityką równości szans i niedyskryminacji;

8. Oświadczenie o zgodności projektu z polityką ochrony środowiska;

9. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

10. Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych;

11. Deklaracja – sankcje za naruszenia warunków umowy.

komplet załączników