Przejdź do komentarzy

Nabór na Członków Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór na członków Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim, która będzie pełnić funkcję doradczą Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 w zakresie realizacji Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Kandydaci na członka Rady Inwestycyjnej zobowiązani są do znajomości dziedzin finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, finansowania efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozpoczynania/zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne poprzez finansowanie dłużne, funkcjonowania rynku finansowego w zakresie wspierania MŚP. Ekspert powinien posiadać wiedzę specjalistyczną w następujących poddziedzinach:

 • działalność funduszy pożyczkowych,
 • działalność banków spółdzielczych / działalności bankowości spółdzielczej,
 • działalność banków komercyjnych / działalności bankowości komercyjnej,
 • rynek kapitałowy,
 • efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych,
 • zakładanie i finansowanie działalności gospodarczej,
 • funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu.

 

Kandydat na członka Rady Inwestycyjnej może wybrać jedną wiodącą poddziedzinę i maksymalnie jedną opcjonalną.

(treść ogłoszenia w formie pdf)

 1. Przedmiot naboru

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie Ekspertów zewnętrznych, którzy zostaną kandydatami na Członka Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim.

 

Wymagania dla kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej

 • Warunki obligatoryjne:
  • wykształcenie wyższe bądź stopień naukowy;
  • wiedza i minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie;
  • korzystanie w pełni z praw publicznych;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • dyspozycyjność w okresie realizacji zadania;
  • złożenie wymaganych dokumentów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

 

 • Warunki nieobowiązkowe:
  • doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi lub funkcjonowaniu instytucji finansowych;
  • doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych;
  • posiadanie dodatkowych certyfikatów/uprawnień w zakresie wspierania przedsiębiorczości, zakładania i finansowania działalności gospodarczej oraz tworzenia i/lub wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, inwestowania/rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych;
  • posiadanie umiejętności niezbędnych do wydania opinii w zakresie mechanizmów dotyczących wdrażania instrumentów finansowych, prowadzenia polityki finansowania MŚP, efektywności energetycznej;
  • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, potwierdzona dokumentem (certyfikat, zaświadczenie).

 

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków w punkcie 2.1. - obligatoryjnie, natomiast w punkcie 2.2.  – fakultatywnie.

Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO-L2020 lub instytucji horyzontalnej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kandydat na eksperta nie może być powiązany osobowo oraz kapitałowo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Pośrednikami Finansowymi.

 

 1. Termin składania zgłoszeń na członków Rady Inwestycyjnej

Od 20 grudnia 2017 r. do 2 lutego 2018 r.

 

 1. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację należy składać w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, w sekretariacie, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;

Dokumentację można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra.

W przypadku dostarczenia aplikacji w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca składania dokumentacji.

 

 1. Dokumentacja.

Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie bądź dostarczenie osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego / Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym wypełnionego formularza kwestionariusza osobowego oraz podpisanych oświadczeń. Niezbędne jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego w zakresie wyżej wskazanych dziedzin.

Wzory formularzy i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

IZ RPO – L2020 nie odsyła, nie zwraca dokumentów aplikacyjnych kandydatom, którzy nie zakończyli procesu rekrutacji wynikiem pozytywnym. Zwrot następuje jedynie w przypadku wniosku kandydata o zwrot przekazanej dokumentacji do celów rekrutacyjnych.   

 

 1. Weryfikacja zgłoszeń Kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej.

Nabór Ekspertów zewnętrznych, którzy będą kandydatami na Członka Rady Inwestycyjnej realizowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Proces weryfikacji kandydatów przebiegać będzie w trzech etapach:

 • I etap – analiza zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym (na tym etapie oceny kandydat ma możliwość uzupełnienia/poprawy złożonych dokumentów);
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami i/lub inna forma weryfikacji wiedzy i umiejętności;
 • III etap – rekomendacja kandydatów Zarządowi Województwa Lubuskiego w celu mianowania 3 Ekspertów zewnętrznych na Członków Rady Inwestycyjnej.
  • O wyniku każdego etapu weryfikacji, wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), kandydaci na członków Rady Inwestycyjnej zostaną poinformowani pisemnie.
  • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może podjąć decyzję o formie weryfikacji wiedzy i umiejętności, a także o odstąpieniu od przeprowadzania II etapu procesu weryfikacji kandydatów. O stosownej decyzji kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
  • IZ RPO - L2020 informuje, iż nie zwraca dokumentów kandydatów, którzy nie spełnili wszystkich wymagań określonych w procedurze naboru kandydatów na ekspertów.

 

 

 1. Kontakt.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 455 lub w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 5, 65-043 Zielona Góra, pok. nr B.1.7.

 

 1. Załączniki.

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim.

Regulamin Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim stanowiący załącznik do uchwały nr 227/3119/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2017 r.

Wzory oświadczeń:

 • w sprawie korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycia skazaną/ym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe, nie bycia pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO-L2020, Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, nie byciu powiązanym osobowo oraz kapitałowo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Pośrednikami Finansowymi, (PDF, DOCX)
 • zgoda na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszego naboru oraz powołania na członka Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim w ramach RPO-L2020. (PDF, DOCX)