Przejdź do komentarzy

Lubuszanie tworzą RPO

Zarząd Województwa Lubuskiego, przykładając bardzo dużą wagę do opinii Lubuszan, 19 marca 2015 r. podjął decyzję o poddaniu konsultacjom społecznym Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgłaszanie uwag do dokumentu można było wnosić w formie elektronicznej w terminie od 25 marca do 15 kwietnia br. Odzew ze strony Lubuszan był bardzo duży. Wpłynęło 367 uwag od samorządów, stowarzyszeń, jednostek naukowych, organizacji pracodawców oraz osób fizycznych.

Obecnie są one analizowane pod względem zasadności oraz zgodności z wytycznymi. Każda z rozpatrywanych propozycji zmian w SZOOP może zostać uwzględniona w całości, częściowo, bądź nieuwzględniona. Pełne zestawienie uwag z odpowiednimi komentarzami zostanie zamieszczone w maju na stronach internetowych: www.lubuskie.pl oraz www.rpo.lubuskie.pl

Jednocześnie decyzją zarządu w tym samym terminie konsultacjom społecznym poddane były Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych w RPO-Lubuskie 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązek ten wynikał z projektu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  Dalsza procedura działań z uwagami do kryteriów wyboru jest analogiczna, jak w przypadku konsultacji SZOOP.