Przejdź do komentarzy

Lubuskie ma plan rozwoju szkolnictwa zawodowego

 Zarząd Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia 23 sierpnia br. przyjął plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem, środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, który odpowiada obszarowi wsparcia RPO - L2020 zaplanowanego zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez dedykowane im działania. Zakłada on podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój systemu dostosowany do rynku pracy.

Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa oraz warunków rozwoju gospodarczego i wspiera prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia obywateli. Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest dokumentem, który sytuuje szkolnictwo zawodowe jako istotny element wsparcia rozwoju gospodarczego, nie tylko poprzez dostarczanie na rynek pracy odpowiednio przygotowanych zasobów ludzkich, ale również jako budowanie potencjału przedsiębiorczości wśród uczniów, którzy po ukończeniu kształcenia zasilą zasoby kadry pracowniczej.

Koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego wydatkowania środków finansowych w tym obszarze powstała ze względu na szczególną  rolę kształcenia zawodowego we współczesnej gospodarce, na co wskazuje także Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020.

Działania dedykowane realizacji Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

    Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja.
    Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej– Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna (w ramach celu: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego).

Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, to dokument, który diagnozuje obszar kształcenia zawodowego i czynniki jakie wpływają i determinują jego rozwój (demografia, rynek pracy, współpraca z otoczeniem biznesowym). Diagnoza stanowi punkt wyjścia dla wskazania pożądanych kierunków rozwoju tego obszaru, poprzez określenie najistotniejszych z punktu widzenia celów regionalnych zdefiniowanych na poziomie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz RPO-L2020, czynników pozwalających zogniskować wsparcie ze środków regionalnego programu operacyjnego.

W ramach Planu zdefiniowano priorytety inwestycyjne w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego wynikające z RPO-L2020 dodatkowo poszerzając ich katalog o te, jakie odpowiadają zdiagnozowanym deficytom i szansom, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym.

Ostatecznie Plan prezentuje najważniejsze rekomendacje dla budowania systemu wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego, tak aby możliwy był wybór takich przedsięwzięć, które w pełni wpiszą się w wypracowane w dokumencie warunki.

 Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.