Przejdź do komentarzy

Lista z projektem wybranym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 1 projektu w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00  PLN).

W załączeniu prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

link