Przejdź do komentarzy

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo!

 

 W dniu 31 maja 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna –ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna –ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 4 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 884 044,24 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 17 096 050,74 PLN.

 

Załącznik:

Lista złożonych wniosków