Przejdź do komentarzy

Lista wniosków dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16, które przeszły pozytywnie pierwszy etap wstępnej weryfikacji.

Szanowni Państwo!

 

 W dniu 30 maja 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja,
Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, w ramach następującej kategorii interwencji:

117 – Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 15 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2016 r. i trwał do dnia
16 maja 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 131 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 149 933 142,80 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 166 936 891,90 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 60 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 73 684 536,83 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 82 011 230,60 PLN.

 

Pozostałe 71 wniosków zostało skierowanych do uzupełnienia.

 

Załącznik:

Lista wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.