Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej i lista rankingowa po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 12 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 15 września do 12 października 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 14 150 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 415 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który został przekazany do oceny merytorycznej.  

Wniosek uzyskał pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej, czyli otrzymał 6/8 pkt. i 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie specyficznej i otrzymał 35,5/52 pkt.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15