Przejdź do komentarzy

Lista rankingowa dla konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15

Informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2016 r, Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15, zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, mówiącym, iż właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę, o której mowa w art. 44 ust 4. Jednocześnie, zgodnie z art. 46 ust. 4 w/w ustawy, po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów wybranych do dofinansowania.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia żaden z wnioskowanych projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie otrzymał dofinansowania. W związku z tym szczegółowe informacje dot. wyników konkursu zostaną przekazane projektodawcom pocztą tradycyjną w najbliższym czasie.