Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w konkursie nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w konkursie nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6. Wsparcie OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów otwartego w dniu 01 sierpnia 2016 roku.

Lista projektów wybranych do dofinansowania