Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra

Lista projektów wybranych do dofinansowania