Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu  projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Santok-Stare Polichno w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158”” w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 5 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 500 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 1 408 229,95 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 656 741,12 PLN.

W załączeniu projekt który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17

Lista projektów

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.