Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00  PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16