Przejdź do komentarzy

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego.
Proces konsultacji prowadzony będzie w terminie: 22 kwietnia - 13 maja 2016 roku.
W ramach konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania ze środowiskami i instytucjami społecznymi oraz ekologicznymi, a także wszystkimi innymi podmiotami wyrażającymi chęć uczestnictwa. Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko wraz z Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego oraz informacja nt. spotkań konsultacyjnych będzie udostępniona na stronie internetowej
www.bip.lubuskie.pl.
 

Uwagi do projektu Prognozy zgłaszać można na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 1-3-5, 65-057 Zielona Góra lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.dobrowolski@lubuskie.pl