Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać od 15.02.2016 r. do 21.03.2016 r.

(za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego)

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

pok. 59, parter (Kancelaria Ogólna)

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  • być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

WNIOSKODAWCY:

gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY:

maks. 300 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Do pobrania prezentacje ze spotkań informacyjnych:

Rewitalizacja - konkurs dotacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Rewitalizacja RPO-Lubuskie 2020

Rewitalizacja - Ustawa - Wytyczne

Wniosek - Instrukcja
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem LROT@lubuskie.pl oraz fax: (68) 327 14 29.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. ustawy o rewitalizacji.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu dotacji