Przejdź do komentarzy

Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2016 r., Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 informuje, że w dniu 18 kwietnia br. upłynął termin implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE. Mimo trwających od dłuższego czasu prac legislacyjnych, zintensyfikowanych w ostatnich miesiącach, wskazany termin implementacji nie został dotrzymany. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przenoszący do krajowego porządku prawnego uregulowania ww. dyrektyw, aktualnie znajduje się na etapie prac parlamentarnych.

Opisana sytuacja ma szczególne znaczenie dla instytucji realizujących programy polityki spójności z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej zgodności prowadzonych postępowań z przepisami unijnymi. Rozwiązaniem gwarantującym brak wystąpienia nieprawidłowości związanych z nieterminową implementacją jest odłożenie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z tym sugeruje się, aby we wszystkich przypadkach, w których rozwiązanie to będzie mogło być zastosowane, postępowania były wszczynane dopiero po wejściu w życie wspomnianej ustawy zmieniającej.

Odłożenie w czasie wszczęcia postępowania może jednak w części przypadków okazać się niemożliwe. Mając to na względzie, jak również dążąc do zminimalizowania ryzyka wystąpienia w takich przypadkach nieprawidłowości związanych z brakiem terminowej implementacji przepisów wspomnianych dyrektyw, Urząd Zamówień Publicznych opracował zalecenia wskazujące sposób postępowania, który powinien zostać przyjęty przez zamawiających w celu realizacji wymogów wynikających z przepisów dyrektyw, dotychczas nieodzwierciedlonych w treści obowiązującej ustawy. Dokument dostępny jest na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test. Stosowanie zaleceń UZP w wyżej wymienionych sytuacjach zminimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji postępowań.

Jednocześnie IZ RPO Lubuskie 2020 informuje, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE istnieje pogląd o konieczności bezpośredniego stosowania dyrektyw przez podmioty należące do szerokiego kręgu podmiotów władzy państwowej. W swym orzecznictwie Trybunał zalicza do tego kręgu wszystkie organa administracji, także te zdecentralizowane, jak gminy (wyrok Costanzo,103/88), jak i spółki prawa publicznego (wyrok Portgas, C-425/12). Wobec tego nie można w przyszłości wykluczyć, że za uchybienia podmiotów należących do tego kręgu, wynikające z opóźnienia w implementacji dyrektyw, organy UE będą oczekiwały nałożenia korekt o charakterze indywidualnym. Pamiętać należy bowiem, że co do zasady odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ponoszą w pełni zamawiający (beneficjenci).

W przypadku postępowań wszczętych przed dniem 18 kwietnia br. zastosowanie znajdują niezmienne przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.