Przejdź do komentarzy

Komunikat dla wnioskodawców RPO-L2020 w zakresie publikacji zapytań ofertowych zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi

Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 informuje, iż od dnia 23.08.2017 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument jest dostępny na stronie http://rpo.lubuskie.pl/-/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-s

Ważną zmianą ujętą w nowych Wytycznych jest sposób upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z przypisem 55 w sekcji 6.5.2 pkt 14 i 15) Wytycznych, publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

W przypadku projektów, dla których IZ RPO nie zawarła umowy (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy), do czasu uruchomienia przez IZ RPO-L2020 właściwej strony internetowej, zapytania ofertowe publikowane będą na stronie http://rpo.lubuskie.pl/zapytania-ofertowe

W celu umieszczenia odpowiedniego zapytania, zawierającego elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych oraz adres na jaki należy kierować oferty, treść zapytania należy przesłać w formacie pdf na adres mail zapytanie_ofertowe@rpo.lubuskie.pl. W treści maila należy podać nazwę zamawiającego oraz tytuł zapytania ofertowego. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik pdf nie może być zeskanowanym dokumentem (obrazem).

Celem publikacji zapytania ofertowego w danym dniu roboczym musi ono być przesłane do godziny 12.00 danego dnia. W przeciwnym wypadku publikacja nastąpi kolejnego dnia roboczego.

Adres, z którego zostanie przysłane zapytanie ofertowe musi być oficjalnym adresem email instytucji / Beneficjenta i powinien być zgodny z adresem wcześniej używanym do kontaktów z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentem Programów Regionalnych.

IZ RPO L2020 przypomina, iż dla postępowań wszczętych od dnia 23.08.2017 r. nie jest już dozwolona publikacja jedynie na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.