Przejdź do komentarzy

Komitet Monitorujący o zmianach w RPO

Przyjęcie zmian w RPO Lubuskie 2020, a także aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków o dofinansowanie – to główne tematy obrad Komitetu Monitorującego RPO L2020. - Dzisiejsza akceptacja zmian do Programu pozwoli na przesłanie go do Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. To z kolei wpłynie na szybkie ogłaszanie nowych konkursów - wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak, która przewodniczyła obradom.

Tematem spotkania było m.in. przyjęcie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, a także aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania przedstawiona została również informacja nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji, przeprowadzonych naborów wniosków w trybie konkursowym oraz stopnia realizacji ram wykonania. Omówiono też prezentację dotyczącą wyników badania w zakresie obciążeń beneficjentów RPO-L2020.

Na posiedzeniu obecni byli m.in.

- Wolfgang Munch - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej,

- Krzysztof Wójcik - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej,

- Aneta Sobotka - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej.

- Alicja Makarska - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Obrady odbyły się 9 kwietnia, o godz. 10:00, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa.