Przejdź do komentarzy

Komisja Europejska zatwierdziła sprawozdanie roczne z realizacji RPO-L2020 za rok 2016

Szanowni Państwo,
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła Sprawozdanie roczne
z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za okres sprawozdawczy 2016. Sprawozdanie zawiera kluczowe informacje nt. wdrażania Programu do końca 2016 roku.
Zgodnie z art. 50 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 poniżej przedstawiam wersje elektroniczne sprawozdania z wdrażania oraz streszczenia.

Załączniki:
Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO-L2020 za 2016
Streszczenie sprawozdania rocznego RPO-L2020 za 2016