Przejdź do komentarzy

Informacja zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

w dniu 26 października 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 12 września 2017 r. do 26 października 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 22 – Oczyszczanie ścieków

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 lipca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie, z czego 6 projektów zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym  wynosi 38 057 218,47 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 78 660 195,19 PLN

Lista wniosków