Przejdź do komentarzy

Informacja pracach Komitetu Monitorującego

W dniu 17 maja 2017 r. Komitet Monitorujący RPO-Lubuskie 2020 przyjął Uchwałę nr 65/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 17 maja 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

Dokument został zaktualizowany w zakresie kryteriów niezbędnych do oceny projektów w ramach Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, dla którego nabór zaplanowano w czerwcu br.

W treści kryteriów wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Ponadto, w związku ze zmianą „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020” Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do wprowadzenia nowego kryterium wyboru projektów odnoszącego się do negocjacji.