Przejdź do komentarzy

Informacja o zmianach w kryteriach wyboru projektów dla Działań/Poddziałań współfinansowanych ze środków EFS oraz EFRR.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Komitet Monitorując RPO-Lubuskie 2020 przyjął zmiany w kryteriach wyboru projektów dla Działań/Poddziałań współfinansowanych ze środków EFS oraz EFRR, zgodnie z następującymi uchwałami:

1.            Uchwała nr 63/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

2.            Uchwała nr 64/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

W Osi 1 zmiany dotyczą kryteriów horyzontalnych ogólnych, a także specyficznych dla Działania 1.1 Badania i innowacje Typ II - Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R oraz Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP TYP III - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

Ponadto, zaktualizowano kryteria specyficzne dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, I typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne.

W kryteriach EFS wprowadzono zmiany wynikające m.in. z aktualizacji „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” oraz aktualizacji „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Zmiany dotyczą:

 - Działania 7.5 Usługi społeczne;

- Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp.;

- Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym.

Ponadto, w związku ze zmianą „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020” wprowadzono nowe kryterium wyboru projektów odnoszące się do negocjacji.  

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu rpo.lubuskie.pl w zakładce Komitet Monitorujący.