Przejdź do komentarzy

Informacja o zleconych badaniach ewaluacyjnych

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) zleciła realizację następujących badań ewaluacyjnych:

  1. „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020”,
  2. „Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS
    we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej
    RPO-L2020”,
  3. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

 

Wykonawcami ww. badań są ewaluatorzy zewnętrzni:

- konsorcjum: BLUEHILL Sp. z o.o. oraz QUALITY WATCH Sp. z o.o. (w przypadku badania 1),

- Openfield Sp. z o.o. (w przypadku badania 2),

- Grupa BST Sp. z o.o. (w przypadku badania 3).

 

Wynikiem prac będą raporty końcowe, które po zakończeniu realizacji ewaluacji zostaną udostępnione na stronie internetowej IZ RPO-L2020 w zakładce Ewaluacja.