Przejdź do komentarzy

Informacja o zatwierdzeniu nowej listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 5 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę Nr 210/2899/17 zmieniającą Uchwałę Nr 201/2765/17 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wybraniu do dofinansowania kolejnego projektu zgodnie z listą rankingową. W wyniku podjęcia Uchwały, kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu ulegnie zwiększeniu z 6 676 084,12 PLN na 10 776 296,77 PLN. Tym samym zwiększy się ilość projektów, którym przyznano dofinansowanie z 4 szt. do 5 szt.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16.

Tabela