Przejdź do komentarzy

Informacja o zaktualizowaniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 informuje, iż zostały znowelizowane Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Zmiana dotyczyła głównie doprecyzowania definicji wskaźników w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego (załącznik nr 2 do Wytycznych) oraz zaktualizowania Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (załącznik nr 1 do Wytycznych).

Znowelizowane Wytyczne dostępne są pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 Wytyczne stosowane są od dnia ogłoszenia komunikatu, tj. od 18 maja 2017 r.