Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków złożonych w trybie pozakonkursowym nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 15 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 8 września do dnia 15 października 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 – Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:  – 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wynosi 12 193 830,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, który zostały przekazane do oceny merytorycznej. Wnioski uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej, czyli 17,4 pkt./29 pkt.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków po ocenie merytorycznej w ramach wezwania Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16.

 

tabela