Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończonej ocenie merytorycznej wniosków złożonych w RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 2 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 17 listopada 2016 r.
 do 2 grudnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16
– Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,
typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 3 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 2 wnioski uzyskały pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej i otrzymały co najmniej 37,2/62 pkt.

Następnie projekty zostały przekazane do oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra, która w dniu 5 grudnia 2016 r. zakończyła się pozytywną oceną 2 projektów. Projekty spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy

listę rankingową po ocenie merytorycznej i ocenie zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16