Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończonej kontroli merytorycznej dla działania Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Szanowni Państwo,

W dniu 21 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 27 października do 21 listopada 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 37 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 25 wniosków uzyskało pozytywny wynik tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej, czyli otrzymały co najmniej 2,4/8 pkt. i 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie specyficznej i otrzymały co najmniej 33,6/56 pkt.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15