Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K02/17

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w odpowiedzi na  konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 579 400,00 PLN w tym wnioskowane dofinansowanie 492 490,00 PLN.

3 listopada 2017 roku  zakończono weryfikację warunków formalnych wniosków, w wyniku której, trzy  wnioski  uzyskały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów.