Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 20 listopada 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie oraz Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie ”” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna –ZIT Zielona Góra Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.,

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 17 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 700 000,00  PLN).

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra, tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 3 707 575,73 PLN, natomiast całkowita wartość to 5 701 584,24 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17.

Tabela

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.