Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 28 czerwca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 4 maja 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ projektu:

  • I Udostępnianie zasobów przyrodniczych,
  • II Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
  • III Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 955 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 195 500,00 PLN).

Z uwagi na to, iż zmianie uległ kurs euro, aktualizacji uległa kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu i w związku z tym wynosi 11 973 663,08 PLN, z czego 10% tej kwoty jest przeznaczone na procedurę odwoławczą (1 197 366,31 PLN).

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 11 wniosków, tj. wnioski spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne, specyficzne i środowiskowe) oraz uzyskały co najmniej 60% możliwej do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, czyli otrzymały – w zależności od typu projektu – co najmniej od 19,8 do 31,2 pkt./od 33 do 52 pkt. Wszystkie projekty przeszły także pozytywnie ocenę środowiskową.

Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 32 915 583,08 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 40 671 087,47 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej, specyficznej i środowiskowej) w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.