Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 21 listopada 2017 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17– Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa,  przedstawiamy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 5 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 15 581 578,42 PLN.

Negatywnie oceniono 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 093 190,10.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej