Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17

W dniu 16 lutego 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P02/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Do oceny merytorycznej przekazano 5 projektów. Wszystkie przekazane projekty zostały ocenione  pozytywnie, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 5,5 pkt, tj. 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 6 350 627,83  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej (5 wniosków) wynosi 2 729 404,61 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 3 595 243,16 PLN.

Lista – projekty ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej.

 

                                                               

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.