Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17

W dniu 21 listopada 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/17 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Pozytywny wynik oceny formalnej otrzymało 6 projektów, które następnie zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). W wyniku oceny merytorycznej 5 projektów zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 5,5 pkt, tj. 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 8 425 875,21  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej (5 wniosków) wynosi 3 200 463,92 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 4 156 896,82 PLN.

Lista – projekty ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.