Przejdź do komentarzy

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej i ocenie zgodności ze Strategią ZIT projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16

W dniu 8 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra”. Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs 1 000 000,00 PLN.

Złożony projekt uzyskał pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej.

Natomiast, w dniu 9 listopada 2016 r. dokonana została ocena zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra. Projekt został pozytywnie zweryfikowany tj. otrzymał co najmniej 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania.

Lista – projekt oceniony pozytywnie podczas oceny merytorycznej i zgodności ze Strategia ZIT MOF Zielona Góra.